Aflysninger af DASSOS aktiviteter og udskydelse af rammeaftaleproces

Situationen omkring corona betyder, at vi i DASSOS samarbejdet udskyder de aktiviteter og processer, der er planlagt i foråret.

Følgende er kommunikeret i en informationsmail til DASSOS den 18. marts 2020:

1. Processen for Rammeaftale 2021-22 samt afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmeldinger udskydes

  • Det betyder, at fristen for indsendelse af bemærkninger fra de igangsatte lokalpolitiske drøftelser af rammeaftalens udviklingsområder udskydes til den 24. august kl. 10
  • Med den justerede proces vil rammeaftalen og de centrale udmeldinger blive behandlet i KKR til september, hvorefter behandlingen i byråd og regionsråd igangsættes med frist for godkendelse den 1. december.
  • Vedhæftet findes en justeret procesplan samt den tidligere fremsendte invitation fra KKR med forlænget frist. Link til procesplan

2. Forretningsudvalgsmødet den 31. marts aflyses - alle punkter udskydes til det planlagte DASSOS møde den 12. maj

3. DASSOS arrangementer i april udskydes til efteråret

  • Workshoppen om effekt og progression, som var planlagt til den 16. april, udskydes til efteråret.
  • De tilmeldte vil få besked og tilbydes plads på workshoppen, når en ny dato er fundet.
  • Temadagen om overgange på autismeområdet, som var planlagt til den 24. april, udskydes ligeledes til efteråret.

4. Betydningen af corona situationen for taksterne

Vi er blevet spurgt, hvordan mer- og mindreudgifter forbundet med corona situationen håndteres takstmæssigt på tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. I samråd med formanden for takstgruppen vil vi indstille til, at driftsherrerne ikke opkræver betaling for merudgifter og ikke er berettiget til tilbagebetaling ift. mindre-udgifter, som følge af den ekstraordinære situation.

  • Dels er det vurderingen, at det vil være vanskeligt at opgøre mer- og mindreudgifter ensartet på tværs af driftsherrerne.
  • Derudover forventes spørgsmålet om merudgifter ifm. COVID-19 for kommunerne samlet set at blive et tema i den kommende økonomiaftale mellem kommunerne og regeringen. Det er i denne aftale, en kompensation må ske.
  • Som udgangspunkt gælder de almindelige regler for over-/underskud jf. styringsaftalen.

Vi håber I vil bakke op om denne indstilling, så de takstmæssige konsekvenser håndteres ensartet og pragmatisk.

Vi har en vigtig opgave i at hjælpe alle borgere bedst muligt igennem den kommende tid, og vi håber at vi med ovenstående tiltag kan bidrage til skabe det nødvendige rum her til.

Med venlig hilsen

Jesper Thyrring Møller,

Formand DASSOSSidst opdateret: 24.03.2020