Møder

Her finder du dagsordener og referaterne fra møder i henholdsvis DASSOS, Forretningsudvalget samt Takstgruppen. Referater og bilag fra møderne offentliggøres hurtigst muligt på rammeaftale.midtjylland.dk

DASSOS
Den Administrative Styregruppe for Social Og Specialundervisningsområdet (DASSOS) er et overordnet forum, som på administrativt niveau behandler sager af overordnet strategisk betydning. DASSOS vil endvidere behandle sager af væsentlig økonomisk, organisatorisk eller kvalitetsmæssig betydning. DASSOS forbereder sager til Kd-net og KKR.

DASSOS bemandes med 1 direktørrepræsentant på strategisk niveau fra hver kommune i regionen og Region Midtjylland samt KKR-konsulent og konsulent fra Sekretariat for rammeaftaler (referent). DASSOS mødes 4 gange årligt samt deltager i henholdsvis Novemberkonferencen og Politikerkonferencen. Møderne foregår på direktørniveau.

Forretningsudvalget
Forretningsudvalget har beslutningskompetence på vegne af DASSOS. Forretningsudvalget har følgende opgaver:

  • Udarbejdelse af forslag til Udviklingsstrategien og Styringsaftalen.
  • Give retningslinjerne og rammer for koordinering og samarbejde på det specialiserede socialområde.
  • Opfølgning på igangsatte initiativer.
  • Afdække og udrede divergerende opfattelser på konkrete fælleskommunale områder
  • Inddrager Myndighedsnetværk på voksenområdet, Chefnetværk på børn- og ungeområdet samt relevante fora på sundhedsområdet, hvor det giver mening for opgaven.

Takstgruppen
Takstgruppens opgaver skal ses i forhold til såvel driftsmæssige- som strategiske hensyn, jf. opgaverne i DASSOS og Forretningsudvalget. Særligt er der fokus på takstberegning og Styringsaftalen, og de ofte tekniske aspekter omkring dette.

Takstgruppen har ikke formel beslutningskompetence, men arbejder i stedet på vegne af DASSOS og Forretningsudvalget, som takstgruppen refererer til. Takstgruppen fungerer som sparringspartner for Sekretariat for rammeaftaler. 

Takstgruppen er bemandet med specialister inden for det økonomiske område. I takstgruppen er der mulighed for repræsentation fra hver kommune samt fra regionen. På nuværende tidspunkt er de fleste kommuner i regionen samt Region Midtjylland repræsenteret.

 

Sidst opdateret: 19.08.2017