Rådgivning fra Hammel Neurocenter

De specialiserede og komplekse forløb på hjerneskadeområdet er kendetegnet ved mange fagprofessi-onelle aktører, og at indsatsen spreder sig over flere lovgrundlag og organisatoriske søjler i de enkelte kommuner. Når en sagsbehandler og/eller hjerneskadekoordinator møder en borger med en erhvervet hjerneskade, kan der være tale om så kompliceret en sag, at der er behov for at indhente ekstern rådgivning og sparring i sagen.

Delprojektet vedr. understøttelse af specialiserede sager blev startet op i sommeren 2013 med et sam-arbejde med Hammel Neurocenter, som fik til opgave at udbyde rådgivning i særligt komplicerede forløb, hvor en borger var blevet udskrevet fra Hammel Neurocenter til rehabilitering i kommunalt regi. 

Rådgivningen fra Hammel Neurocenter er foregået enten via videokonference eller teambesøg i den kommune, som har ansvaret for borgerens rehabilitering i den enkelte sag. Hammel Neurocenter havde på tidspunktet for rådgivningstilbuddets ophør ved udgangen af oktober 2014 ydet rådgivning i 12 sager fra 8 forskellige kommuner. Den centrale læring for både de deltagende kommuner og Hammel Neurocenter kan opsummeres således:

  • En tæt dialog før/under og i enkelte tilfælde efter udskrivningen optimerer forløbene.
  • Når man arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade er det nødvendigt, at der er med relevante mellemrum sker dialog mellem de parter, der er involveret i tilbuddet til borgeren.
  • Muligheden for en "second opinion" har bragt ro til det kommunale team.
  • Området vedr. medicinering er vanskeligt for de praktiserende læger, idet borgere med erhvervet hjerneskade er en relativ lille målgruppe i en lægepraksis, og fordi der løbende sker udvikling inden for medicinering.
Sidst opdateret: 02.02.2015